Uniqom Logo

Polityka prywatności i cookies

Niniejszy dokument szczegółowo określa zasady dotyczące polityki prywatności i plików cookies, obowiązujące w Uniqom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-390), ul. Grójecka 210, NIP 7010800591, KRS 0000717237 (dalej: Uniqom).

1. DEFINICJE

 1. Regulamin – regulamin emisji reklam (realizacji kampanii) dostępny pod adresem: link
 2. Kampania – oznacza działania reklamowe wykonywane przez Uniqom na rzecz podmiotów trzecich, poprzedzone podpisaniem zlecenia wskazanego w Regulaminie.
 3. Zleceniodawca – osoba lub firma, która zleca realizację Kampanii.
 4. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która miała lub może mieć styczność zreklamami emitowanymi przez Uniqom w ramach Kampanii.
 5. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności w formie plików tekstowych, zapisywane na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone dane osobowe, lecz informacje takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą Cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (identyfikator) i ewentualne dodatkowe zmienne opisujące aktywnośćUżytkownika.
 6. Kampania – działania reklamowe polegające na emisji różnych form przekazu wInternecie, wykonywane przez Uniqom na rzecz Zleceniodawców, szczegółowoopisane w Regulaminie.
 7. Dane osobowe – oznacza dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danychosobowych.
 8. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.)

2. ZASADY PRZETWARZANIA DANCYH OSOBOWYCH

 1. Uniqom przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz Zleceniodawców. W tym celu środki techniczne i organizacyjne są dobierane i stosowane w sposób zapewniający ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności Uniqom zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 1. Dane osobowe Użytkowników zbierane w formularzach rejestracyjnych w ramachprowadzonych Kampanii oraz dane dotyczące Zleceniodawców, które są niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, są przetwarzane z zachowaniem Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Uniqom.
 3. Administrator równocześnie wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem informatycznym, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych w ramach realizowanych działań.
 4. W formularzach rejestracyjnych zbierane mogą być dane osobowe, takie jak:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres zamieszkania
  3. Wiek
  4. Płeć
  5. Adres e-mail
  6. Numer telefonu
 5. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie w ramach prowadzonych Kampanii, na co Użytkownicy muszą wyrazić uprzednią zgodę.
 7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania przez Uniqom danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych a zwłaszcza prawo do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustaleniaadministratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych wtakim zbiorze,
  1. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, orazpodania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  2. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicyinformacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  3. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te sąudostępniane,
  4. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowegolub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  5. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.
 8. Uniqom odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–5a ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli spowodowałoby to:
  1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;
  2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa Państwa, życia i zdrowia ludzi lubbezpieczeństwa i porządku publicznego;
  3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa; istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniqom w ramach Kampanii, Uniqom będzie przechowywać dane Użytkownika bezterminowo, do czasu likwidacji bazy danych, w których dane Użytkownika są przechowywane lub do czasu otrzymania od Użytkownika prośby o ich usunięcie. W pozostałych przypadkach Uniqom będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Uniqom nie odpowiada za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach internetowych, na których pojawiają się reklamy emitowane w ramach Kampanii. W związku z tym Uniqom prosi o zapoznawanie się z polityką prywatności na tych stronach.

3. PLIKI COOKIES

 1. Uniqom wykorzystuje pliki Cookies, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o użytkownikach oraz ich preferencjach.
 2. Pliki Cookies pozwalają na:
  1. konfigurację Kampanii – umożliwiają grupowanie zbioru Użytkowników w podzbiory na podstawie danych przypisanych im przez przeglądarkę internetową,
  2. wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla Użytkowników, a także personalizowanie reklam,
  3. analizy i badania zachowań Użytkowników – umożliwiają odczytanie preferencji Użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i dopasowanie Kampanii do potrzeb Użytkowników,
  4. tworzenie zestawień statystycznych w ramach prowadzonych Kampanii.
 3. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu Użytkownika.
 4. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie wykorzystywania plików Cookies w opisanych powyżej celach, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie Cookies w pamięci komputera. W każdej chwili Użytkownik może również usunąć je ręcznie.
 5. Więcej informacji na temat ustawień Cookies dostępnych jest w plikach pomocy lub dokumentacji przeglądarek internetowych.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Prywatności i Cookies może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności i Cookies będą publikowane w zaktualizowanej wersji niniejszego dokumentu.
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności i Cookies prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: uniqom@uniqom.pl